Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Μαθηματικά

Στόχος των διδασκόντων των Μαθηματικών στα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» είναι η οργάνωση της τάξης, του χρόνου διδασκαλίας και το πως αυτός κατανέμεται στους επιμέρους τομείς της, ώστε να μην αφήνεται τίποτα στην τύχη. Καταβάλλεται δε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μαθητές να ενθουσιάζονται με το μάθημα αλλά ταυτόχρονα να τους δημιουργείται έντονα και η αίσθηση ασφάλειας και δικαιοσύνης στο τρόπο αξιολόγησής τους.

Την αρχή κάθε έτους, οι διδάσκοντες αφού έχουν μελετήσει τυχόν αλλαγές στην διδακτέα ύλη κάθε τάξης που ανακοινώνει το Υπουργείο προχωρούν στον προγραμματισμό της διδασκαλίας της και θέτουν τους στόχους κάθε τάξης. Κάθε χρόνο, στα Μαθηματικά η διδακτέα ύλη καλύπτεται σε βάθος και έχει εκ των προτέρων υπολογιστεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σωστή επανάληψή της. Επίσης, προχωρούμε σε κάλυψη κεφαλαίων και ενοτήτων που μπορεί να μην βρίσκονται στην προτεινόμενη από το υπουργείο διδακτέα ύλη, θεωρούμε όμως ότι είναι χρήσιμα ειδικά σε αυτούς τους μαθητές που θα ακολουθήσουν θετικό προσανατολισμό.

Εκτός του σχολικού εγχειριδίου, δίδεται στους μαθητές κάθε τάξης βοήθημα που έχουν επιμεληθεί οι διδάσκοντες και το οποίο περιέχει περαιτέρω ανάλυση της θεωρίας, ασκήσεις διαφόρων ειδών και επιπέδων, αλλά και επιπλέον υλικό με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση της ύλης και την περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση.

Οι διδάσκοντες αξιοποιούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος πολύτιμα εργαλεία του διαδικτύου, όπως τις δυνατότητες που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Φωτόδεντρο, πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών όπως το Geogebra, αλλά και μη όπως το Youtube. Επίσης, αξιοποιούν στη διδασκαλία όλα τα οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτουν τα Εκπαιδευτήρια, αλλά και άλλα τα οποία χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Με τη χρήση ηλεκτρονικής γραφίδας, κατάλληλου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών περιβάλλοντος γραφής και τη χρήση προτζέκτορα δημιουργείται μια βάση δεδομένων από μαθήματα τα οποία αποστέλλονται στους μαθητές. Τα μαθήματα αυτά είναι πολύ βοηθητικά σε αυτούς για την επανάληψη κάθε ενότητας. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η χρήση αυτών των ψηφιακών αρχείων από τους μαθητές εκείνους που τυχόν απουσίασαν από κάποιο μάθημα αφού εκτός των άλλων αποτελούν και μια λεπτομερή καταγραφή σημειώσεων του εκάστοτε μαθήματος όπως αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη.

Οι εργασίες που δίνονται στους μαθητές για το σπίτι είναι εφαρμογές αυτών που διδάσκονται μέσα στην τάξη. Είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε κανένας μαθητής να μην νιώθει αποκλεισμένος αλλά ότι εμπλέκεται ενεργά στην διαδικασία της μάθησης και κάθε ένας να εξελίσσεται ανάλογα το σημείο της αφετηρίας του. Οι εργασίες αυτές διορθώνονται σύντομα και οι περισσότερες ασκήσεις λύνονται στην τάξη. Ο μεγάλος αριθμός ασκήσεων και προβλημάτων με τον οποίο ασχολούνται οι μαθητές τους βοηθούν να καλύψουν όλες τις μεθοδολογίες και έτσι κατανοούν καλύτερα το αντικείμενο του μαθήματος.