Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

1.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Εν Κορίνθω τη 6η – 4 – 2009

 

Προς την κ. Χριστ. Δ. Ματσούκα, Φιλόλογον,
Δ/ντριαν των εκπαιδευτηρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Ενταύθα

 

Πληροφορηθέντες διά της υπό ημερομηνίαν 26-3-2009 υμετέρας επιστολής την επανέκδοσιν των «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ», υπό τον υπότιτλον οικογένεια – παιδεία – πατρίδα, επί σκοπώ της ευαισθητοποιήσεως των γονέων και δη των νέων τοιούτων των μαθητών υμών και ουχί μόνον, συγχαίρομεν υμάς εκθύμως.
Εις καιρούς χαλεπούς, κατά τους οποίους αι αξίαι υποβαθμίζονται και θεσμοί κύρους κλυδωνίζονται, τοιούτου είδους εκδόσεις κρίνονται απαραίτητοι, προς αναβάθμισιν και στήριξιν αυτών αντιστοίχως.
 Όθεν επευλογούντες υμάς όπως ευοδωθή ο σκοπός της εκδόσεως, ευχόμενοι πλουσίαν την παρά του Τρισαγίου Θεού χάριν εις υμάς, τους μαθητάς και το καθ΄ όλον έργον ως και «Καλόν Άγιον Πάσχα» διατελούμεν,

 

Μετά πατρικών ευχών,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Εν Κορίνθω τη 29η – 12 – 2008

 

Προς την κ. Χριστ. Δ. Ματσούκα, Φιλόλογον,
Δ/ντριαν των εκπαιδευτηρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Ενταύθα

 

Δεξάμενος περιχαρώς τας υμετέρας εορτίους ευχάς καθώς και τον αποσταλέντα υφ΄ υμών Β΄ Τόμον της μαθητικής περιοδικής εκδόσεως «Ο ΠΥΡΣΟΣ», ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας αντευχόμενος πάσαν παρά του Τεχθέντος Λυτρωτού και φιλανθρώπου Θεού ημών αγαθωσύνην και πλούσιον έλεος, χαριζομένου δ΄ άμα και τον επί θύραις ενιαυτόν της Αυτού χρηστότητος αίσιον κατά πάντα, ειρηνικόν και τρισόλβιον.

 

Μετ΄ ευχών εγκαρδίων και συγχαρητηρίων
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

3.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Εν Κορίνθω τη 30ή – 4 – 2008

 

Προς την κ. Χριστ. Δ. Ματσούκα, Φιλόλογον,
Δ/ντριαν των εκπαιδευτηρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Ενταύθα

 

 Δεξάμενος περιχαρώς τον αποσταλέντα υφ΄ υμών Α΄ Τόμον της μαθητικής περιοδικής εκδόσεως «Ο ΠΥΡΣΟΣ», ομού μετά των τεσσάρων τελευταίων τευχών της αυτής περιοδικής εκδόσεως, ευχαριστώ και συγχαίρω. Επί δε τη εορτή των εορτών και τη πανηγύρει των πανηγύρεων αρχιερατικώς επεύχομαι όπως η χαρά της Αναστάσεως ισοβίως πλημμυρίζη την καρδίαν σας. Είη δε το έλεος του Αναστάντος Χριστού πλούσιον σε σας, τους οικείους σας, το Εκπαιδευτικόν και λοιπόν προσωπικόν των Εκπαιδευτηρίων σας και των μαθητών σας εις έτη πολλά.

 

Μετά Πασχαλίων ευχών και αγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ